C?n c?nh iPhone X Plus s?p ra m?t có 3 camera sau “??p không th? kìm lòng”

D?a trên nh?ng thông tin rò r? g?n ?ây, trang LetsGoDigital d?ng m?t b?n concept chi ti?t, có ?? chân th?c cao v? hình ?nh c?a chi?c iPhone X Plus v?i c?m camera ba ?ng kính.

Trung tu?n tháng 6/2018, t?p chí Forbes ?ã ??ng t?i lo?t ?nh ???c cho là b?n v? thi?t k? c?a th? h? iPhone t??ng lai, nh?ng ch?a rõ là n?m 2018 hay 2019. Theo ?ó, nh?ng b?n v? phác th?o này ???c cho là có ngu?n g?c t? Ghostek, nhà s?n xu?t ph? ki?n t?ng có l?ch s? cung c?p nh?ng hình ?nh rò r? chính xác c?a chi?c Galaxy S9 tr??c khi ra m?t vài tháng.

D?a trên nh?ng thông tin rò r? k? trên, trang LetsGoDigital d?ng m?t b?n concept chi ti?t, có ?? chân th?c cao v? hình ?nh c?a chi?c iPhone X Plus v?i c?m camera ba ?ng kính.

D?a theo nhi?u ngu?n tin, chi?c iPhone X Plus trong b?n d?ng này c?ng s? h?u thi?t k? tràn vi?n cùng c?m camera TrueDepth v?i camera selfie kép. ?ây c?ng là chi?c iPhone s? h?u màn hình l?n nh?t trong l?ch s? c?a Apple v?i t?m n?n OLED kích th??c 6,5 inch.

? m?t l?ng, iPhone X Plus concept có thi?t k? 3 camera t??ng t? nh? Huawei P20 Pro. H? th?ng 3 camera này ???c x?p d?c ??t trong cùng 1 module, trong khi ?èn flash LED ??t ? bên d??i cùng.

C? th?, h? th?ng 3 camera bao g?m 1camera chính có ?? phân gi?i 12MP, 1 ?ng kính telephoto 12MP và 1 camera th? ba có th? dùng ?? ch?p ?nh ??n s?c ho?c h? tr? ch?p ?nh góc r?ng. ??c bi?t, ?ng kính th? 3 này s? có ?? dài tiêu c? l?n h?n, nh?m c?i thi?n kh? n?ng zoom ?nh c?a camera và có th? h? tr? zoom quang h?c lên t?i 3 ho?c 5x.

C?ng theo báo cáo t? chuyên gia công ngh? Alex Webb c?a Bloomberg, chi?c iPhone t??ng lai này s? ???c trang b? h? th?ng camera sau có c?m bi?n 3D t??ng t? nh? c?m camera TrueDepth ? m?t tr??c c?a iPhone X.

Theo nhi?u ngu?n tin ?áng giá c?ng nh? nh?ng nh?n ??nh c?a các chuyên gia hàng ??u tr??c ?ó, Apple s? ra m?t ba m?u smartphone m?i trong n?m nay, bao g?m: m?t m?u iPhone có kích th??c l?n nh?t t? tr??c ??n nay, m?t phiên b?n nâng c?p c?a iPhone X và m?t m?u iPhone giá r? nh?ng s? h?u nhi?u tính n?ng cao c?p.

Bên c?nh ?ó, m?t ngu?n tin rò r? t? Slashgear cho r?ng, 1 trong 3 chi?c iPhone m?i ???c ra m?t n?m nay ho?c n?m 2019 s? có th? trang b? h? th?ng 3 camera ??t trong cùng m?t mô-?un và ?èn flash ? phía d??i t??ng t? chi?c smartphone c?a hãng ?i?n tho?i Trung Qu?c, Huawei P20 Pro.

? th?i ?i?m hi?n t?i, chúng ta v?n ch?a th? kh?ng ??nh r?ng li?u Apple có ý ??nh mang h? th?ng 3 camera lên th? h? iPhone 2018 hay không. Tuy nhiên, ý t??ng v? m?t chi?c iPhone v?i thi?t k? 3 camera chính ?ang ngày càng ???c nhi?u tín ?? công ngh? trên th? gi?i trông ??i hàng gi?. N?u phiên b?n iPhone X Plus concept này tr? thành s? th?t, ch?c ch?n ?ây s? là m?t trong nh?ng ??i th? n?ng ký nh?t trên th? tr??ng smartphone cao c?p.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.