Tag Archives: iphone 9

C?n c?nh iPhone X Plus s?p ra m?t có 3 camera sau “??p không th? kìm lòng”

D?a trên nh?ng thông tin rò r? g?n ?ây, trang LetsGoDigital d?ng m?t b?n concept chi ti?t, có ?? chân th?c cao v? hình ?nh c?a chi?c iPhone X Plus v?i c?m camera ba ?ng kính. Trung tu?n tháng 6/2018, t?p chí Forbes ?ã ??ng t?i lo?t ?nh ???c cho là b?n v? thi?t k? c?a th? […]