Kinh nghi?m mua iphone c? và cách test máy (12 b??c này s? giúp b?n mua ???c 1 iphone rin và chính hãng )

B?N KHÔNG BI?T GÌ V? IPHONE? ??C XONG BÀI NÀY B?N S? THÀNH CHUYÊN GIA TH?C S? !

Bài vi?t này c?a chúng tôi s? chia s? m?t s? kinh nghi?m ?? cho dù b?n là ng??i không am hi?u v? iPhone c?ng có th? t? tin ?i test máy ho?c mua máy iPhone c? nh? dân trong ngh?. Tránh tr??ng h?p mua ph?i máy l?i, máy d?ng kém ch?t l??ng,…

1. Kinh nghi?m Test màn hình c?m ?ng dành cho m?i lo?i iPhone:
– Thao tác ??u tiên là chúng ta th? vu?t ngón tay theo chi?u ngang và chi?u d?c ?? xem màn hình có chuy?n liên t?c m?t cách m??t mà hay không. N?u khi vu?t c?m ?ng mà th?y chuy?n ??ng gi?t ho?c th?nh tho?ng không nh?n ngón tay trong quá trình vu?t thì LO?I LUÔN chi?c máy ?ó.
– Thao tác ti?p theo: ? màn hình chính hi?n th? các iCon (bi?u t??ng), chúng ta hãy dùng ngón tay ??t lên 1 bi?u t??ng b?t k? và gi? nguyên ngón tay ? bi?u t??ng ?ó 1 lúc và ch? ??n khi th?y toàn b? các bi?u t??ng b? rung rung. Ngay khi ?ó hãy ??t ngón tay và gi? nguyên vào 1 bi?u t??ng r?i di chuy?n ngón tay ?i kh?p các v? trí trên màn hình, nh? ki?u chúng ta ?ang thay th? v? trí c?a các iCon ?ó cho nhau. Lúc ??u làm ch?m ch?m và sau ?ó t?ng d?n t?c ?? di chuy?n ngón tay lên m?c nhanh nh?t. N?u màn hình không s?p ho?c không gi?t, không nháy thì ok, ng??c l?i n?u màn b? s?p ho?c gi?t gi?t nh?p nháy thì c?ng LO?I LUÔN chi?c máy ?ó.

2. Kinh nghi?m Test loa ngoài:
– R?t ??n gi?n, chúng ta ch? c?n vào ph?n cài ??t và ch?nh âm l??ng chuông báo t? nh? ??n to, hay ch?nh t? t? và v?a ch?nh v?a nghe xem c?m nh?n ti?ng chuông có b? rè hay không. T?t nh?t là s? d?ng ki?u chuông m?c ??nh c?a iPhone (??n âm) ?? có c?m giác âm thanh chính xác nh?t.

3. Kinh nghi?m Test mic nói:
Trên iPhone hãy tìm m?c Ghi Âm, m? nó lên và th? alo m?t hai ba, ho?c n?u b?n là ca s? thì hãy hát 1 bài r?i thu âm luôn. Sau ?ó m? nghe l?i xem âm l??ng thu vào có rõ không, có trong hay b? rè. N?u nghe trong và rõ thì ok, ng??c l?i thì LO?I LUÔN.

4. Kinh nghi?m Test bóng hình c?a màn hình:
– Chúng ta vào ph?n cài ??t, ch?n ?i?u ch?nh m?c ?? sáng c?a màn hình và t?ng gi?m nó liên t?c kho?ng 10 l?n. ??c bi?t l?u ý khi ? th?i ?i?m chúng ta t?ng ?? sáng c?a màn hình lên t?i ?a, n?u ?? sáng ?ó ?n ??nh và tr? v?ng không b? s?p t?i tr? l?i thì ok, ng??c l?i thì LO?I LUÔN.

5. Ki?m tra iMei:
– Thông th??ng chúng ta luôn có 1 suy ngh? c? h?u ?ó là iMei là y?u t? quan tr?ng nh?t khi ?i mua máy c?. Tuy nhiên gi? ?ây ?i?u ?ó l?i ch? là ph?, b?i vì h?u h?t các iPhone ??u có iMei h?p l?, k? c? các máy thay v? thì h? c?ng kh?c iMei lên v? m?i trùng v?i iMei c?a máy nên chúng ta có ki?m tra c?ng ch? ?? làm gì.

6. Kinh nghi?m Test iCloud ( quan tr?ng ) :
– ??i v?i máy mua ? ngoài c?a hàng, chúng ta c?n ki?m tra xem iCloud ?ã ???c xóa tr?ng hay ch?a, n?u ch?a ???c xóa tr?ng thì chi?c máy ?ó có th? b? khóa iCloud b?t c? lúc nào và b?n mua v? s? thành c?c g?ch. Còn ??i v?i các máy mà ng??i ta ?ang dùng mu?n bán l?i cho b?n thì b?n c?n yêu c?u thay ??i sang tài kho?n c?a mình. Vi?c này ??m b?o quy?n s? h?u cho b?n và sau này b?n dùng tài kho?n App ID ?? t?i các ?ng d?ng c?n thi?t khi dùng.

7. Test c?m bi?n vân tay ??i v?i các máy t? iPhone 5S tr? lên ( Vô cùng quan tr?ng ):
– Hãy nh? r?ng giá tr? l?n nh?t c?a 1 chi?c iPhone là Màn Hình và Vân Tay. N?u h?ng màn hình thì thay h?t h?n 1 tri?u, còn n?u h?ng vân tay thì KHÔNG thay ???c.
– ?? Test vân tay chúng ta hay vào ph?n cài ??t, ch?n m?c Touch ID & M?t kh?u. Sau ?ó chuy?n ch? ?? ??t m?t kh?u t? nh?p s? sang m?t kh?u vân tay, hãy ??t ngón tay lên nút Home th? xem có nh?n vân tay hay không, n?u th?y máy nh?n vân tay thì ok và nên Test ?i Test l?i 2,3 l?n. N?u không nh?n vân tay thì LO?I LUÔN.

8. Test chân c?m tai nghe và chân s?c:
– ??n gi?n là c?m tai nghe vào và b?t nghe th? cái ?o?n Ghi Âm nh? h??ng d?n ? trên, xem nó có nghe ???c hay không. Còn chân s?c thì c?m s?c th? 5 phút xem trong quá trình s?c có b? ch?p ch?n lúc nh?n lúc m?t hay không.

9. Test ch? ?? rung:
– Bên s??n trái c?a chi?c iPhone có m?t nút g?t lên xu?ng, hay th? g?t nó và ?? ý xem trên màn hình có báo thay ??i ch? ?? hay không. Ti?n th? Test luôn 2 nút t?ng gi?m âm l??ng ngay bên c?nh, xem các nút này có d? b?m hay không, có nh?y hay không.

10. Test nút t?t m? ngu?n phía trên ??nh iPhone:
– B?m b?t/t?t th? xem có nh?y hay không. C?m iPhone l?c l?c và ?? sát tai nghe xem có ti?ng kêu l?c x?c hay không. Vì thông th??ng nhi?u máy b? z? cái nút ngu?n này d?n ??n khi l?c l?c s? phát ra ti?ng kêu nh?. N?u b?n quá c?n th?n thì t? ch?i mua, còn không thì v?n ok mua ???c vì l?i này không v?n ?? gì. Nên nh? iPhone c? thì 70% là b? z? nút này là ???ng nhiên.

11. Test m?t kính và Zo?ng màn hình:
– Hãy soi k? xem màn hình có b? kênh lên hay không, ?n nh? các góc xem có ch?c ch?n và khít không. N?u b? kênh lên và ??c bi?t là s??n bên trái b? kênh lên thì 99% là do pin ?ã chai l?i và ??y kênh màn hình, ho?c có nhi?u máy b? r?i và b? tách gi?a l?p kính màn hình v?i màn hình

12. Test pin ( Quan tr?ng ):
– Ph?n l?n ng??i dùng khi ?i mua máy ??u mong mu?n ch?n ???c chi?c máy có pin kh?e nh? máy m?i . Hãy b?t youtube và t?ng h?t ?? sáng m? video trong 5 phút n?u máy nóng và t?t pin nhanh thì máy ?ó ?ã h?ng ru? m?c ??

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.