Gi?i pháp ph?n m?m ?óng gói

Passport2IT SME ERP là ph?n m?m chuyên v? qu?n lý doanh nghi?p và Passport2IT POS là ph?n m?m chuyên v? qu?n lý c?a hàng – chu?i c?a hàng là 2 s?n ph?m ?óng gói ???c phát tri?n b?i CIIBOS-VN. Các s?n ph?m này ???c nghiên c?u, thi?t k? và phát tri?n d?a trên chu?n m?c c?a nhà n??c, ?áp ?ng các yêu c?u khác nhau c?a khách hàng và ???c k? th?a m?t n?n t?ng công ngh? tiên ti?n, các quy trình ch?t ch? trong vi?c v?n hành và qu?n lý t? các n??c phát tri?n.

Ch?nh s?ab? sung theo yêu c?u c?a khách hàng

Nh?m ?áp ?ng nhu c?u m? r?ng c?a khách hàng, CIIBOS-VN nh?n gia công, m? r?ng thêm các ch?c n?ng theo ??c thù t?ng doanh nghi?p trên chính s?n ph?m c?a mình.

T? v?n gi?i pháp và gia công ph?n m?m

V?i ??i ng? nhân s? có chuyên môn  nghi?p v? sâu trên các l?nh v?c: ph?n m?m qu?n lý c?ng bi?n, logistics, tài chính – k? toán, ERP, Data mining, Business Intelligent…, và l?p trình viên c?ng v? k? thu?t  thì CIIBOS-VN hi?n là ??i tác tri?n khai c?a RBS Australia và Cargo WiseOne Australia trong vi?c tìm ki?m khách hàng và tri?n khai các gi?i pháp qu?n lý c?ng bi?n, qu?n lý logistics chuyên nghi?p t?i th? tr??ng Vi?t Nam